Chợ chuyên doanh hải sản kết hợp hậu cần nghề cá Hòa Lộc

Dự Án: Chợ chuyên doanh hải sản kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá xã Hòa Lộc
Địa điểm: Xã Hòa Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa