Dự án khu dân cư Phú - Quý

Dự án: Khu dân cư Phú Quý 

Địa điểm: Xã Hoằng Phú, Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa